Institut Milà i Fontanals

Família professional: ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

CFS Tècnic/a en ensenyament i animació socioesportiva

Descripció:

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de cost.

Sortides professionals:

 • Animador/a d’activitats fisicoesportives (natació,
 • atletisme, bàsquet, voleibol, tennis i pàdel, entre d’altres)
 • Animador/a fisicoesportiu i recreatiu
 • Animador/a d’activitats d’inclusió socioesportiva
 • Animador/a de vetllades i espectacles en instal·lacions turístiques
 • Animador/a d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal·lacions turístiques
 • Coordinador/a d’activitats d’animació esportiva
 • Coordinador/a d’activitats fisicoesportives en instal·lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades
 • Coordinador/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil
 • Coordinador/a de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura
 • Coordinador/a d’activitats paracurriculars en el marc escolar
 • Cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil
 • Director/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil
 • Director/a de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura
 • Director/a d’activitats paracurriculars en el marc escolar
 • Cap de departament d’animació turística
 • Cronometrador/a, jutge o jutgessa i àrbitre de competicions esportives no oficials
 • Promotor/a esportiu i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic
 • Monitor/a d’activitats fisicoesportives i recreatives en campaments
 • Monitor/a de temps lliure

Família professional: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

CFM Tècnic/a en gestió administrativa

Descripció:

Aquests estudis postobligatoris capaciten per intervenir operativament, d’acord amb les normes de seguretat, en emergències que han estat provocades per esdeveniments o catàstrofes originades per riscos diversos (naturals, antròpics i tecnològics), tant en entorn rural i forestal com urbà, portant a terme les activitats de control, mitigació i extinció dels agents causants dels esmentats esdeveniments (foc, avingudes d’aigua i substàncies nuclears, biològiques i químiques, entre d’altres), el rescat, el salvament i l’atenció com a primer intervinent de les persones afectades i la rehabilitació d’emergència de les zones o béns concernits, mantenint operatius els vehicles, equips, màquines i eines d’intervenció; també per organitzar els equips i unitats sota la seva responsabilitat, i contribuir a la divulgació i compliment dels principis i normes de protecció civil, aplicant la normativa vigent en matèria d’inspecció i plans d’autoprotecció d’edificis i instal·lacions industrials.

Sortides professionals:

 • Auxiliar administratiu o administrativa
 • Ajudant o ajudanta d’oficina
 • Auxiliar administratiu o administrativa de cobraments i pagaments, de gestió de personal
 • Administratiu o administrativa comercial
 • Auxiliar administratiu o administrativa de les administracions públiques
 • Recepcionista
 • Empleat o empleada d’atenció al públic
 • Empleat o empleada de tresoreria,
 • Empleat o empleada en mitjans de pagament

CFS Tècnic/a en administració i finances

Descripció:

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Sortides professionals:

 • Administratiu o administrativa d’oficina
 • Administratiu o administrativa comercial
 • Administratiu financer o administrativa financera
 • Administratiu o administrativa comptable
 • Administratiu o administrativa de logística
 • Administratiu o administrativa de banca i d’assegurances
 • Administratiu o administrativa de recursos humans
 • Administratiu o administrativa de l’administració pública
 • Administratiu o administrativa d’assessories jurídiques,
 • comptables, laborals, fiscals o gestories
 • Tècnic o tècnica en gestió de cobraments
 • Responsable d’atenció al client

Família professional: COMERÇ I MÀRQUETING

CFM Tècnic/a en comerç

Descripció:

Aquests estudis capaciten per desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis i gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

Sortides professionals:

 • Venedor o venedora
 • Venedor tècnic o venedora tècnica
 • Representant comercial
 • Orientador o orientadora comercial
 • Promotor o promotora
 • Televenedor o televenedora
 • Venda a distància
 • Teleoperador o teleoperadora de centre d’atenció Telefònica
 • Informació i atenció al client
 • Caixer reposador o caixera reposadora
 • Operador o operadora de centre d’atenció multicanal
 • Administrador o administradora de continguts en línia
 • Comerciant de botiga
 • Gerent de petit comerç
 • Tècnic o tècnica en gestió d’estocs i magatzem
 • Cap de magatzem
 • Responsable de recepció de mercaderies
 • Responsable d’expedició de mercaderies
 • Tècnic o tècnica en logística de magatzems
 • Tècnic o tècnica d’informació i atenció al client en empreses

CFS Tècnic/a en comerç internacional

Descripció:

Aquests estudis capaciten per planificar i gestionar els processos d’importació-exportació i ntroducció/expedició de mercaderies, d’acord amb la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments que s’han establert.

Sortides professionals:

 • Tècnic o tècnica en comerç exterior
 • Tècnic o tècnica d’operacions exteriors d’entitats financeres i asseguradores
 • Tècnic o tècnica en administració de comerç internacional
 • Assistent o assistenta i adjunt o adjunta de comerç internacional
 • Agent de comerç internacional
 • Tècnic o tècnica de màrqueting internacional
 • Tècnic o tècnica de màrqueting digital internacional
 • Tècnic o tècnica de venda internacional
 • Assistent o assistenta al departament d’operacions comercials internacionals
 • Transitari o transitària
 • Consignatari o consignatària de vaixells
 • Operador logístic o operadora logística
 • Cap de magatzem
 • Tècnic o tècnica en logística del transport
 • Coordinador logístic o coordinadora logística
 • Tècnic o tècnica en logística inversa

Família professional: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

CFM Tècnic/a en instal·lacions de Telecomunicacions

Descripció:

Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar, fer el manteniment de les instal·lacions i els equips; muntar o ampliar equips informàtics i perifèrics i instal·lar o configurar programari base, sistemes operatius i aplicacions en condicions de qualitat i seguretat; muntar les canalitzacions, el cablatge, els armaris, suports, etc., i instal·lar les càmeres, els processadors de senyal, les centraletes, amb eines de programació.

Sortides professionals:

 • Instal·lador o instal·ladora d’antenes o de sistemes de seguretat i de telecomunicacions en edificis d’habitatges
 • Tècnic o tècnica en xarxes locals i telemàtica
 • Tècnic o tècnica en instal·lació i manteniment de xarxes locals
 • Instal·lador o instal·ladora de telefonia
 • Instal·lador o instal·ladora i muntador o muntadora d’equips telefònics i telemàtics
 • Tècnic o tècnica en instal·lacions de so
 • Instal·lador o instal·ladora de megafonia
 • Instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domòtics
 • Tècnic o tècnica en instal·lació i manteniment d’equips informàtics
 • Tècnic o tècnica en muntatge i manteniment de sistemes de radiofusió

CFM Instal·lacions Elèctriques i automàtiques

Descripció:

Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.

Sortides professionals:

 • Electricista industrial i d’instal·lacions elèctriques d’edificis
 • Instal·lador o instal·ladora de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics
 • Electricista de construcció
 • Electricista de manteniment
 • Instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domòtics
 • Muntador o muntadora d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica
 • Instal·lador de telecomunicacions en edificis i habitatges

CFS Tècnic/a en manteniment electrònic

Descripció:

Aquests estudis capaciten per mantenir i reparar equips i sistemes electrònics, professionals, industrials i de consum, així com planificar i organitzar els processos de manteniment, aplicant els plans de prevenció de riscos laborals, mediambientals, criteris de qualitat i la normativa vigent.

Sortides professionals:

 • Tècnic o tècnica en supervisió i verificació d’equips de sistemes de ràdio i televisió i sistemes de producció audiovisual
 • Tècnic o tècnica en reparació i manteniment de
 • sistemes de ràdio i televisió i sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió
 • Tècnic o tècnica en supervisió i verificació d’equips de sistemes de radiodifusió
 • Tècnic o tècnica en supervisió i verificació d’equips de sistemes domòtics, immòtics i de seguretat electrònica
 • Tècnic o tècnica en reparació i manteniment de sistemes domòtics, immòtics i de seguretat  electrònica
 • Tècnic o tècnica en supervisió i verificació en xarxes locals i sistemes telemàtics
 • Tècnic o tècnica en reparació i manteniment d’equips de xarxes locals i sistemes telemàtics
 • Tècnic o tècnica en supervisió, verificació i control en sistemes de radioenllaç
 • Tècnic o tècnica en reparació i manteniment d’equips professionals d’àudio, de vídeo i d’equips industrials

Família professional: INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

CFM Tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Descripció:

Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries. Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Explotació de Sistemes Informàtics (LOGSE).

Sortides professionals:

 • Tècnic instal·lador i reparador o tècnica instal·ladora i reparadora d’equips informàtics
 • Tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics
 • Tècnic o tècnica en manteniment de serveis d’Internet
 • Tècnic o tècnica de suport informàtic
 • Tècnic o tècnica de xarxes de dades
 • Tècnic o tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials
 • Reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics
 • Comercial de microinformàtica
 • Operador o operadora de teleassistència
 • Operador o operadora de sistemes

CFS Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions Multiplataforma

Descripció:

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris de usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Sortides professionals:

 • Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis
 • Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques de propòsit general i en l’àmbit de l’entreteniment i de l’informàtica mòbil

CFS Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions web

Descripció:

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Sortides professionals:

 • Programador web
 • Programador multimèdia
 • Desenvolupador d’aplicacions en entorns web

Família professional: INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

CFM Tècnic/a en Manteniment electromecànic

Descripció:

Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir maquinària i equips industrials i línies automatitzades de producció d’acord amb els reglaments i les normes establertes, seguint els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte ambiental. 

Sortides professionals:

 • Mecànic o mecànica de manteniment
 • Muntador o muntadora industrial
 • Muntador o muntadora d’equips elèctrics
 • Muntador o muntadora d’equips electrònics
 • Mantenidor o mantenidora de línia automatitzada
 • Muntador o muntadora de béns d’equip
 • Muntador o muntadora d’automatismes pneumàtics i hidràulics
 • Instal·lador o instal·ladora electricista industrial
 • Electricista de manteniment i reparació d’equips de control, mesura i precisió

CFS Tècnic/a en Mecatrònica Industrial

Descripció:

Aquests estudis capaciten per configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar-ne el muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental. 

Sortides professionals:

 • Tècnic o tècnica en planificació i programació de processos de manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips industrials
 • Cap d’equip en muntatge d’instal·lacions de maquinària i equips industrials
 • Cap d’equip en manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips industrials

Família professional: QUÍMICA

CFM Tècnic/a en Operacions de Laboratori

Descripció:

Aquests estudis capaciten per realitzar assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Sortides professionals:

 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de laboratoris de química
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a d’indústries químiques
 • Alimentàries, farmacèutiques i transformadores
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a del sector mediambiental
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de control de qualitat de materials, metal·lúrgia i galvanotècnia
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a d’assajos de productes de fabricació mecànica
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de microbiologia alimentària, mediambiental, farmacèutica i d’aigües
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de matèries primeres i producte acabat
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de control i recepció de matèries
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de centres de formació i investigació
 • Operador/a de manteniment de serveis auxiliars, equipament i magatzem
 • Mostrejador i assajos de camp

CFS Tècnic/a en Laboratori d’anàlisi i control de Qualitat

Descripció:

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar i supervisar l’activitat d’un laboratori i per desenvolupar i aplicar tècniques d’assaig i anàlisis físiques, químiques i microbiològiques sobre matèries primeres i productes químics o alimentaris per a la investigació o el control de qualitat.

Sortides professionals:

 • Tècnic o tècnica de laboratori i de control de qualitat, analista d’investigació i desenvolupament
 • Analista d’aigües
 • Analista de matèries primeres i de productes acabats.

Família professional: SANITAT

CFM Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria

Descripció:

Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer cures auxiliars d’infermeria, controlar les condicions sanitàries de l’entorn i del material o l’instrumental sanitari i portar a terme tasques relacionades amb l’instrumental d’equips de salut bucodental. 

Sortides professionals:

 • Tècnic o tècnica auxiliar d’infermeria, atenció primària o domiciliària, en unitats especials i de salut mental.

CFM Tècnic/a en Farmàcia i parafarmàcia

Descripció:

Aquests estudis postobligatoris capaciten per ajudar a elaborar i distribuir productes farmacèutics i afins; vendre productes parafarmacèutics i portar a terme tasques administratives i de control de magatzem.

Sortides professionals:

 • Tècnic o tècnica auxiliar de farmàcia
 • Tècnic o tècnica de farmàcia o de magatzem de medicaments
 • Tècnic o tècnica en una farmàcia hospitalària o en un establiment de parafarmàcia

CFS Tècnic/a en Higiene Bucodental

Descripció:

Aquests estudis capaciten per promoure la salut bucodental de les persones i de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d’activitats preventives i tecnicoassistencials que inclouen l’exploració, l’avaluació, la promoció i la realització de tècniques odontològiques en col·laboració amb l’odontòleg o metge estomatòleg. Com a membre d’un equip de salut bucodental realitzarà la seva activitat professional amb criteris de qualitat, seguretat i optimització de recursos. 

Sortides professionals:

 • Tècnic o tècnica superior en higiene bucodental
 • Tècnic o tècnica especialista higienista dental
 • Higienista bucodental
 • Educador o educadora en salut bucodental

Família professional: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

CFM Tècnic/a Atenció a Persones en Situació de Dependència

Descripció:

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

Sortides professionals:

 • Assistent o assistenta de persones en situació de dependència en institucions i/o domicilis
 • Governant i subgovernant o governanta i subgovernanta de persones en situació de dependència en institucions
 • Auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat
 • Auxiliar d’ajuda a domicili
 • Aassistent o assistenta d’atenció domiciliària
 • Treballador o treballadora familiar
 • Auxiliar d’educació especial
 • Assistent o assistenta personal
 • Teleoperador o teleoperadora de teleassistència

CFS Tècnic/a en Educació Infantil

Descripció:

Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra. 

Sortides professionals:

 • Educador o educadora infantil en el primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o una mestra
 • Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social
 • Educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc. 

CFS Tècnic/a en Integració Social

Descripció:

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

Sortides professionals:

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
 • Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos
 • Treballador/a familiar
 • Auxiliar de tutela
 • Tècnic/a d’integració social
 • Educador/a d’educació especial
 • Monitor/a de persones amb discapacitat
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral
 • Mediador/a comunitari/ària
 • Mediador/a intercultural
 • Tècnic/a en ocupació amb suport
 • Tècnic/a d’acompanyament laboral
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial

Família professional: TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

CFM Tècnic/a en Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils

Descripció:

Aquests estudis capaciten per fer les operacions de preparació, emmagatzematge processament posterior i expedició de matèries primeres i productes intermedis i finals, així com la preparació i conducció dels equips industrials necessaris per a l’obtenció de productes tèxtils.

Sortides professionals:

 • Operador o operadora de màquines
 • Classificador o classificadora
 • Tècnic o tècnica en tints tèxtils i desgreixatge tèxtil
 • Acabador o acabadora
 • Tècnic o tècnica d’ennobliment tèxtil
 • Preparador o preparadora de dissolucions per a ennobliment tèxtil
 • Teixidor o teixidora de màquines d’ordir

Família professional: TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

CFM Tècnic/a en Electromecànica de Vehicles

Descripció:

Aquests estudis postobligatoris capaciten per realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental. 

Sortides professionals:

 • Reparador o reparadora de sistemes pneumàtics i hidràulics
 • Reparador o reparadora de sistemes de transmissió i frens
 • Reparador o reparadora de sistemes de direcció i suspensió
 • Operari o operària d’ITV
 • Instal·lador o instal·ladora d’accessoris a vehicles
 • Operari o operària d’empreses dedicades a la fabricació de recanvis
 • Electromecànic
 • Electromecànic de motocicletes
 • Venedor o venedora, distribuïdor o distribuïdora de recanvis i d’equips de diagnosi

CFS Tècnic/a en Automoció

Descripció:

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d’automoció, amb l’orientació a vehicles industrials diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle. 

Sortides professionals:

 • Tècnic receptor i reparador de vehicles o tècnica receptora i reparadora de vehicles
 • Mecànic o mecànica de vehicles industrials
 • Encarregat o encarregada de taller o de seccions de vehicles industrials
 • Taxador o taxadora de vehicles