AUXILIAR IMPRESSIÓ OFFSSET  I POSTIMPRESSIÓ  

Dates: 25 de març a 31 de maig

Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de Claramunt i Escola del Treball de Barcelona

 Places: 15

Temari:

AT APRENENTATGES TRANSVERSALS (20 h.)

AT 1. Activitat didàctica de riscos laborals (5h.)

AT 1.1. Treball i salut. Els riscos professionals. Factors de risc.

AT 1.2. Danys derivats del treball. Accident laboral. Malaltia professional i altres patologies associades.

AT 1.3. Marc normatiu bàsic. Drets i deures de totes les parts implicades en          la prevenció de riscos laborals.

AT 1.4. Riscos lligats a les condicions de seguretat

AT 1.5. Riscos lligats al medi ambient de treball

AT 1.6. Càrrega de treball, fatiga i la insatisfacció personal

AT 1.7. Sistemes elementals de control de riscos. Proteccions individuals i col·lectives

AT 1.8. Incendis. Plans d’emergència i evacuació

AT 1.9. Ergonomia

AT 1.10.Primers auxilis

 

AT 2 Activitat didàctica de recerca de feina (5h.)

AT 2.1.Qualitats necessàries per a la recerca activa de feina

AT 2.2.Principals claus de la recerca de feina:

AT 2.3.Característiques d’un currículum vitae

AT 2.4.La carta de presentació i l’ autocandidatura

AT 2.5.La sol·licitud de treball

AT 2.6.L’entrevista de selecció de personal

AT 2.7.Tipus de contractes i organismes de treball

 

AT 3 Activitat didàctica d’Igualtat d’oportunitats (5h.)

AT 3.1.Legislació

AT 3.2.Igualtat d’oportunitats a les empreses

 

AT 4 Activitat didàctica de medi ambient (5h.)

AT 4.1.Conceptes bàsics: medi ambient, canvi climàtic, desenvolupament sostenible.

AT 4.2.Bones pràctiques ambientals en l’activitat professional objecte de la formació.

 

 

AE APRENENTATGES ESPECÍFICS (175h)

AE 1. Activitat didàctica de procés impressió offset (115 hores)

 

AE 1.1. Gestió del procés d’impressió OFFSET i estudi dels diferents materials a imprimir.

AE 1.2. Processos de preparació de maquina OFFSET, estudi dels diferents components i factors que participen en la impressió.

AE 1.3. Paràmetres a controlar i gestió de la qualitat durant la impressió de productes OFFSET.

AE 1.4. Principals problemes i solucions durant la producció. Anàlisi del problema, estudi de factors causants i aplicació de mesures correctives i preventives.

AE 1.5. Estudi i detall de diferents components participants en la impressió (tipus de cautxú i recomanacions d’ús, diferents tipus de tintes i el seu ús per a determinats productes etc … etc …)

AE 1.6. Pantones: Explicació del concepte de color Pantone, el seu ús, mesurament i obtenció.

AE 1.7. Selecció i preparació de diferents productes offset a 4 colors i la seva posterior retiratge.

AE 1.8. Selecció i estudi de les matèries primeres a utilitzar.

AE 1.9.  Protocol de posada a punt i va iniciar de la impressió.

AE 1.10. Realització, gestió i producció de la impressió de productes òfset 4/4.

AE 1.11. Control i ajust del color.

AE 1.12. Control i correcció del registre d’impressió.

AE 1.13. Control i ajust dels diferents components que participen en la impressió.

AE 1.14. Detecció i correcció dels diferents problemes durant la producció.

AE 1.15. Va estudiar final i anàlisi de la impressió.

AE 1.16. Processos de neteja, manteniment preventiu i ajust de la màquina per a successives impressions.

 

AE 2. Activitat didàctica de postimpressió.

 

AE 2.1.PROCESSOS DE postimpressió. Tipus de processos de postimpressió i les seves característiques.

AE 2.2. Diferenciació de processos segons MATERIALS a processar.

AE 2.3. PLEGAT. Tipus de plegat, tipus de plegadores i els seus usos.

AE 2.4. PLEGADORES-ENGOMADORAS. Tipus de maquinària i productes.

AE 2.5. PRODUCTES Principals a realitzar i la gestió de la seva producció.

AE 2.6. TIPUS de ENGOMAT i les seves característiques principals.

AE 2.7. TROQUELAT. Tipus de troquelats. Diferències entre plegadores i els seus usos en producció.

AE 2.8. PROCESSOS DEL ENCUNYAT. Troqueladores automàtiques i semiautomàtiques.

AE 2.9. DIFERENCIACIÓ entre materials a encunyar i gestió de la seva producció.

AE 2.10. PREVENCIÓ de riscos laborals en els processos de postimpressió.

AE 2.11.  MANTENIMENT i neteja de la maquinària dedicada a la postimpressió.