PREPARACIÓ DE COMANDES I MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES AMB CARRETÓ

Lloc: La Nau de Piera i el Centre Tecnològic Comunitari de Masquefa

Dates: 23 de setembre al 14 de novembre

Places: 20

Temari:

AT APRENENTATGES TRANSVERSALS (20 h.)

 

AT1. Activitat didàctica de riscos laborals (5h.)

AT 1.1. Treball i salut. Els riscos professionals. Factors de risc.

AT 1.2. Danys derivats del treball. Accident laboral. Malaltia professional i altres patologies associades.

AT 1.3. Marc normatiu bàsic. Drets i deures de totes les parts implicades en          la prevenció de riscos laborals.

AT 1.4. Riscos lligats a les condicions de seguretat

AT 1.5. Riscos lligats al medi ambient de treball

AT 1.6. Càrrega de treball, fatiga i la insatisfacció personal

AT 1.7. Sistemes elementals de control de riscos. Proteccions individuals i col·lectives

AT 1.8. Incendis. Plans d’emergència i evacuació

AT 1.9. Ergonomia

AT 1.10.Primers auxilis

 

AT 2. Activitat didàctica de recerca de feina (5h.)

AT 2.1.Qualitats necessàries per a la recerca activa de feina

AT 2.2.Principals claus de la recerca de feina:

AT 2.3.Característiques d’un currículum vitae

AT 2.4.La carta de presentació i l’ autocandidatura

AT 2.5.La sol·licitud de treball

AT 2.6.L’entrevista de selecció de personal

AT 2.7.Tipus de contractes i organismes de treball

 

AT 3. Activitat didàctica d’Igualtat d’oportunitats (5h.)

AT 3.1.Legislació

AT 3.2.Igualtat d’oportunitats a les empreses

 

AT 4. Activitat didàctica de medi ambient (5h.)

AT 4.1.Conceptes bàsics: medi ambient, canvi climàtic, desenvolupament sostenible.

AT 4.2.Bones pràctiques ambientals en l’activitat professional objecte de la formació.

 

 

AE APRENENTATGES ESPECÍFICS (170h)

AE 1. Activitat didàctica de procediments per la preparació de comandes

 

AE 2. Activitat didàctica de sistemes i equips per la preparació de comandes

 

AE 3 Activitat didàctica d’envasos i embalatges

 

AE 4 Activitat didàctica de manipulació del carretó

 

AE 5 Activitat didàctica de manipulació d’aliments