Tècnic/a orientador/a laboral per l’Àmbit d’Estratègies per l’OcupacióEl Consell Comarcal de l’Anoia cerca un/a tècnic/a orientador/a laboral per l’Àmbit d’Estratègies per l’Ocupació (Codi Lloc: PRO-OCU-POC 01). Classificació: A2- 21.

Consulta les bases completes de la convocatòria a: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=216711&idens=8100690004 i corresponent esmena a: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=217736&idens=8100690004

IMPORTANT!

Procediment: La presentació de candidatures i de la documentació acreditativa es realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs/a en aquesta convocatòria.

Termini: Del 7 al 26 d’agost, ambdós inclosos.

Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (Pl. de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a divendres de 09h a 14h) o bé per mitjà d’instància electrònica a través de: https://www.seu-e.cat/web/ccanoia


Funcions del lloc de treball:

Les funcions seran, entre d’altres, les següents:

 • Dissenyar i implementar projectes específics per a la consecució dels objectius estratègics del departament i per a la millora de la ocupabilitat de col·lectius amb majors dificultats d’inserció.
 • Promocionar, difondre i estimular, en cooperació amb altres agents, programes i mesures que afavoreixin la promoció econòmica i la dinamització empresarial i turística del municipi, cercant un creixement econòmic sostenible.
 • Dissenyar i coordinar projectes d’inserció laboral i foment de l’ocupació a nivell local, aplicant una metodologia sistemàtica de concertació amb els agents socials i econòmics.
 • Assessorar i donar suport tècnic en el seu àmbit, tant a nivell intern (Corporació) com a nivell extern (ciutadans i empreses).
 • Analitzar i estudiar el teixit econòmic i social de la comarca.
 • Recopilar informació i elabora indicadors sobre el mercat de treball de la comarca, així com les problemàtiques dels diferents col·lectius i dels diferents sectors econòmics.
 • Realitzar prospeccions de projectes empresarials de promoció econòmica.
 • Impulsar i participar en la cerca de finançament extern per impulsar projectes i actuacions en l’àmbit de la dinamització econòmica.
 • Impulsar i col·laborar en el disseny, implementació i la gestió de les polítiques d’intermediació i inserció laboral, en coordinació amb la resta d’agents implicats.
 • Visitar i negociar amb institucions i organismes (gremis, universitats, escoles de negoci, etc.) per tal d’establir vies de col·laboració generadores de riquesa i ocupació.
 • Facilitar i desenvolupar nous mecanismes, recursos i espais de trobada per a professionals i empreses.
 • Establir relació i mantenir contactes amb representants d’entitats, associacions, empreses i organismes de l’àmbit d’ocupació i formació, així com mitjans de comunicació per tal de difondre les activitats planificades.
 • Fomentar les relacions amb el teixit productiu i empresarial per facilitar la inserció laboral.
 • Treballar l’orientació per competències vers les persones en situació d’atur o millora de feina.
 • Donar pautes per l’adaptació de les persones vers el món empresarial i laboral a l’entorn productiu canviant.
 • Col·laborar en l’orientació i l’ajuda a la persona desocupada mitjançant activitats d’assessorament per a la recerca de feina posant en contacte a la persona amb les empreses que busquen personal.
 • Dissenyar i implementar projectes de treball i formació.
 • Fomentar l’economia social i solidària i el cooperativisme al municipi.
 • Promoure la dinamització dels espais i/o clubs de recerca de feina municipals.
 • Gestionar i actualitzar els instruments de gestió de dades, indicadors i altres instruments de planificació.
 • Assessorar tècnicament a la corporació en les matèries relacionades amb les polítiques actives d’ocupació.
 • Això no obstant, les funcions i comeses expressades en la Relació de llocs de treball 2019, s’han d’entendre amb caràcter general, enunciatiu i no limitatiu i, per tant, la seva concreció i amplitud es produirà a través de les ordres o instruccions que li siguin dictades pel superior jeràrquic i per les actualitzacions posteriors de la RLLT o l’Organigrama, així com per les necessitats i el desenvolupament del lloc de treball.


Requisits:

Requisits mínims:

 • Diplomatura o grau universitari en l’àmbit social o en el seu defecte, en altres matèries però amb experiència i competència acreditable en actuacions o programes ocupacionals
 • Nivell C de català
 • Article 56 del TREBEP 5/2015

El procés de selecció constarà d’una prova escrita/pràctica, valoració de mèrits i entrevista.

Termini per presentació de candidatures (20 dies naturals) des de la darrera publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Requisits específics dels / de les aspirants:

Per a poder formar part d’aquest procés selectiu els/les aspirants han de complir, en la data de tancament del termini de presentació de les sol·licituds, les condicions fixades a l’article 56 del TREBEP 5/2015 amb les especificacions següents:

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de persones.

b) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió de titulació oficial de diplomatura o grau universitari en l’àmbit social o en el seu defecte, en altres matèries però amb experiència i competència acreditable en actuacions o programes ocupacionals.

Els/les aspirants estrangers/es han de presentar una titulació equivalent reconeguda a Espanya pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.

Si el títol procedeix d’un Estat membre de la Unió Europea, s’haurà de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48, de 21 de desembre de 1988, al RD 1665/1992 i altra normativa de transposició i desenvolupament.

d) Acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, de nivell C1 (nivell de suficiència). Aquest coneixement s’acredita en la forma prevista a l’article 3.2, a) i b), del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya (DOG 3660, de 19 de juny de 2002); o amb la superació de la prova específica de coneixement del català prevista en aquestes bases.

e) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana de nivell B2 (nivell intermig). Aquest coneixement es podrà acreditar mitjançant el diploma d’espanyol que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent; o bé amb la superació de la prova específica de coneixement del castellà prevista en aquestes bases.

f) Estar capacitat per desenvolupar les funcions a realitzar com a Tècnic/a orientador/a laboral per l’Àmbit d’Estratègies per l’Ocupació descrites i, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

El compliment de les condicions específiques per a l’exercici de les funcions s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir, i a les condicions que puguin determinar cadascuna de les bases específiques de la convocatòria.

g) No haver estat separat/da i/o acomiadat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública, i no trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver estat sotmès/es a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

El compliment de les condicions i els requisits exigits per aquesta convocatòria, s’ha de produir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment del nomenament.


Competències:

COMPETÈNCIES QUE ES VALORARAN:
Competències Tècniques:

 • Ús i coneixement de les metodologies d’orientació laboral per competències. 
 • Capacitat per a realitzar el diagnòstic de la situació ocupacional de la persona en el context d’una entrevista personalitzada.
 • Determinar i planificar les línies d’actuació que afavoreixen la inserció laboral de la persona i implementació de les actuacions d’inserció social compreses en l’itinerari.
 • Mediació entre l’oferta i la demanda laboral.
 • Valoració dels resultats processals i finals de la intervenció, amb l’aplicació de les tècniques i els procediments d’avaluació adequats.
 • Planificació i gestió de Projectes tècnics a l´Administració local. Gestió de la documentació.
 • Ús i coneixement d’eines i aplicacions bàsiques en l’àmbit digital.
 • Ús i coneixement de tècniques de redacció i comunicació de projectes.
 • Coneixement de la situació social, cultural, econòmica, laboral i ocupacional de la comarca, especialment els sectors d’activitat presents a la zona, per poder proposar i portar a terme unes actuacions ajustades a la situació real del territori.
 • Coneixement d´ajuts i subvencions pel foment de l´ocupació.
 • Ús i coneixement de les metodologies d’assessorament individual.
 • Ús i coneixement del funcionament intern i procediments dels governs locals i del funcionament de les Administracions Públiques.
 • Coneixement de la planificació, gestió i control del pressupost anual d’un Consell.

Competències Transversals:

 • Implicació i responsabilitat amb el projecte global de l’organització.
 • Capacitat de coordinació amb altres projectes i equips de treball (interns o externs).
 • Orientació de servei a la ciutadania.
 • Capacitat d’organització de la pròpia feina i efectivitat individual.
 • Capacitat de síntesi i extracció de resultats.
 • Empatia, capacitat de persuasió i d´iniciativa, flexibilitat i gestió del canvi.
 • Pensament analític i conceptual.
 • Disposició a l’aprenentatge continuat.
 • Capacitat de comunicació i transmissió de coneixements.
 • Capacitat de treball amb col·lectius vulnerables.


Què ofereix:

Bases de la convocatòria:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=216711&idens=8100690004

Esmena de la convocatòria:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=217736&idens=8100690004

Conveni col·lectiu del Consell Comarcal de l’Anoia:

https://www.seu-e.cat/web/ccanoia/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/convenis-acords-pactes-de-caracter-funcionarial-laboral-o-sindical


Empresa sol·licitant:

Consell Comarcal de l’Anoia

http://www.anoia.cat/

 


Formulari de contacte:


Emplena el seguent formulari i en breu ens posarem en contacte.

Acepto la política de privacitat